Klachten en privacy

Privacy
Wij zijn als behandelaars gehouden aan onze beroepscode. Dit wil zeggen dat alles wat u ons toevertrouwt tijdens de intake en behandeling valt onder het beroepsgeheim. U hebt recht op inzage in en correctie van uw gegevens en op verzet tegen het gebruik ervan. Zonder uw toestemming worden geen mededelingen gedaan aan derden. Wanneer een derde verzoekt om informatie, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Aan u wordt de beantwoording hiervan schriftelijk voorgelegd, waarna u voor akkoord dient te tekenen. U ontvangt een afschrift van de brief.

Klachtenregelement
Psychologia streeft ernaar om begeleiding en behandeling af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig behandeld bent. U bent bijvoorbeeld ontevreden over het maken en nakomen van afspraken. Het kan ook zijn dat u niet tevreden bent over de manier waarop wij u benaderen. Wij vinden het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Klachten over de manier waarop uw behandelaar met u omgaat of over de behandeling op zich kunt u het beste met de behandelaar zelf bespreken. Het kan zijn dat het om misverstanden of miscommunicatie tussen u en de behandelaar gaat die in een gesprek kunnen worden opgelost.

Escalatie
Mocht het niet lukken om de ontstane problemen tussen u en uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot bemiddeling door de beroepsvereniging NVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten)  of NIP (Nederland Instituut voor Psychologen).